POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony i przetwarzania przez  Solservice Group Sp. z o.o., danych osobowych użytkowników serwisu internetowego – strony internetowej „www.solservice.pl” w tym jej podstron, zwanej dalej „Stroną”, w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Stronę. Powyżsi użytkownicy dalej zwani są: „Użytkownikami”, a każdy z tych użytkowników z osobna dalej zwany jest: „Użytkownikiem”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące na Stronie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom Strony ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym, co najmniej standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2016.1489 t.j. z dnia 2016.09.16).

Strona stanowi własność Administratora.

Wszelkie majątkowe prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Strony i jej elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, tekst, a także inne treści należą do Administratora. Wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie stanowią własność Administratora, chyba że co innego zostało zaznaczone. Utwory znajdujące się na stronie, nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, bez uprzedniej, udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie, zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego Użytkownika Strony. Zabrania się ich kopiowania, modyfikowania, linkowania, czy też wykorzystywania w inny sposób, który wiąże się z ich upublicznieniem, a także wykorzystaniem do celów komercyjnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ww. dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej polityki prywatności. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, bieżącej aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

2. Administrator danych osobowych.

2.1 Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły spółce Solservice Group Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 61NIP , 113-288-17-07,  REGON 147494293 KRS 0000526911 XIII Wydział Gospodarczy  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, swoje dane osobowe, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników oraz subskrybentów biuletynu informacyjnego, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Aby zapewnić transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Solservice Group Sp. z o.o., zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) (zwane dalej Rozporządzeniem).

2.2 Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Solservice Group Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 61, NIP , 113-288-17-07,  REGON 147494293 KRS 0000526911 XIII Wydział Gospodarczy  Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: biuro@solservice.pl

2.3 Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Solservice Group Sp. z o.o.,  oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania: Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych: Cel przetwarzania:
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, Podstawa prawna :art. 6 ust. 1 lit. b (dot. klientów) dane członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta).

Okres przechowywania danych:

Przez czas trwania umowy oraz, nie dłużej jak 7 lat od zakończenia roku, w którym zakończono współpracę.

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

Okres przechowywania danych: Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku  z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji.
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przechowywania danych:  Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych klientów  lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.  Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO Okres przechowywania danych: Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).
Prowadzenie statystyk Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przechowywania danych: Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych. Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych.
Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

Okres przechowywania danych: Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.

Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi.
Monitoring na terenie siedziby administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przechowywania danych: Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 15 dni od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie siedziby Solservice Group Sp. z o.o., jest naszym uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art.222KP).
Przetwarzanie danych w ramach profilu Solservice Group Sp. z o.o.,   na portalu społecznościowym Facebook. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dane są współadministrowane przez Solservice Group Sp. z o.o.,., i portal Facebook.

Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Przetwarzanie plików cookies. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. f RODO Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w punktach dotyczących plików cookies (pkt.7) lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych.
Prowadzenie rekrutacji. Podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO (dot. kandydatów na pracowników);

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
(dot. kandydatów na współpracowników)
Okres przechowywania danych: Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.

Jeżeli terminy przechowywania dokumentów wskazane w rubryce „Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej” są dłuższe od terminów właściwych dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, stosuje się wskazane dłuższe terminy.

2.4 Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Solservice Group Sp. z o.o., będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Solservice Group Sp. z o.o., w zakresie usług konsultingowych świadczonych na rzecz Solservice Group Sp. z o.o.,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, w tym firmie Microsoft, podmiotom audytującym naszą działalność, lub podmiotom współpracującym z Solservice Group Sp. z o.o., w ramach kampanii marketingowych, Realizacji usług oferowanych przez Solservice Group Sp. z o.o., przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 • dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, a także bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • w przypadku kandydatów do pracy – również internetowym portalom rekrutacyjnym.

2.5 Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność ich podania

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Solservice Group Sp. z o.o., przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Solservice Group Sp. z o.o., przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

2.6 Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Solservice Group Sp. z o.o., z wymogów prawa. Oznacza to, że jeśli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług (, chcesz zostać naszym kontrahentem (dostawcą) lub pracownikiem /współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe – dane te są niezbędne do zawarcia z Toba umowy.

Jeśli Twój pracodawca lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy z  Solservice Group Sp. z o.o., Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).

W pozostałym zakresie (w szczególności chodzi o przetwarzanie danych przez Solservice Group Sp. z o.o.,  w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

2.7 Przekazywanie danych do państw trzecich.

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, nasz podwykonawca może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

2.8 Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub współpracowników, jak również pracowników lub współpracowników administratora czy kandydatów do pracy.

3. Zasady zbierania danych osobowych i informacji.

Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem, zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności. W czasie przeglądania zawartości Strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkowników, ich adresy IP oraz dane o lokalizacji Użytkownika będącego właścicielem adresu IP.

Użytkownik otrzymuje zapytanie za pośrednictwem Strony, czy wyraża zgodę na określenie i udostępnienie jego lokalizacji.. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na udostępnienie swojej lokalizacji powinien zamknąć okno zapytania. Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji także poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta podczas przeglądania zawartości Strony, jak również za pośrednictwem podstrony, zawierającej mapę wraz z siecią sprzedaży.

Użytkownik może w każdym czasie cofnąć pozwolenie na podawanie jego lokalizacji przez przeglądarkę poprzez takie jej ustawienia, aby Użytkownik każdorazowo był pytany o zezwolenie na odczytanie jego lokalizacji.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może zostać poprzedzone koniecznością podania przez Użytkownika jego danych osobowych. W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może dojść do ograniczenia korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

4. Zakres gromadzonych danych, sposób ich wykorzystania oraz przetwarzania.

Administrator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 t.j. ), oraz Rozporządzenia, Administrator oświadcza, że przeglądający Stronę Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania zapisu na newsletter, wypełnienia formularza kontaktowego na Stronie lub rejestracji poprzez Facebook. Przy korzystaniu ze Strony Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej.

Dane osobowe gromadzone podczas wypełnienia przez Użytkownika formularza kontaktowego są wykorzystywane jedynie w celu przesyłania zamówionego newslettera, odpowiedzi na zadane za pośrednictwem ww. formularza kontaktowego pytanie czy też w celu dokonania rezerwacji

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, niemniej skorzystanie z niektórych funkcjonalności Strony nie jest możliwe bez ich podania.

Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Strony oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie danych odbywa się w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Informacje uzyskiwane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników na Stronie oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o obszarze, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik może sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą oraz w przypadkach przewidzianych przez prawo, które upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje poprzez fakt pozostawania na Stronie, jak również poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury umożliwiającej Użytkownikowi korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Strony.

Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia w inny sposób osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody, chyba że zostanie on do tego zobowiązany przez upoważnione do tego organy państwa.

Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zebranych w ramach Strony, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych oraz  art. 28 Rozporządzenia

5. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do:

 • uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe;
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych bądź ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania;
 • Żądania usunięcia swoich danych bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych;
 • przenoszenia swoich danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Newsletter

Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Strony usługę dostarczania newsletterów i w jej ramach na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłane są przez Administratora wiadomości o tematyce wybranej przez Administratora, dotyczącej w szczególności oferty produktów Administratora, w tym o nowych produktach, aktualnych promocjach czy informacje dotyczące sieci sprzedaży produktów Administratora.

Usługa newsletter jest świadczona nieodpłatnie. Umowa świadczenia usługi newsletter zawarta zostaje w momencie dokonania subskrypcji do newslettera za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie, a następnie kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany przez Użytkownika podczas dokonania subskrypcji adres poczty elektronicznej. Tak zawarta umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Administratorowi. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający wypowiedzenie ww. umowy (opcja link rezygnacji, znajdujący się w stopce wiadomości). Administrator za pośrednictwem stosownych wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdza zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie świadczenia usługi newsletter. Warunkiem korzystania z usługi newsletter jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu oraz adresu poczty elektronicznej. Administrator jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa newsletter. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić adres poczty elektronicznej, na który Administrator wysyła wiadomości w ramach świadczenia usługi newsletter. Administrator ma zakaz przesyłania w ramach świadczenia usługi newsletter treści o charakterze bezprawnym.

7. Pliki cookies

W celu usprawniania korzystania ze Strony, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje pliki typu cookie, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, na telefonie, czy też innym urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze Strony) podczas przeglądania Strony. Pliki te umożliwiają późniejszą identyfikację takiego urządzenia, a w konsekwencji identyfikację Użytkownika, w przypadku kolejnych wejść na Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkownika. Ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony, dostosowanie zawartości Strony do preferencji Użytkownika. Pozwalają one rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • Wydajnościowe pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony.
 • Funkcjonalne pliki cookies – pozwalają „zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia.
 • Sesyjne pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 • Stałe pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane na Stronie przez podmioty trzecie:

 • Pliki cookies zamieszczane przez Google Analytics – używane do prowadzenia statystyk dla Strony.

Każda przeglądarka internetowa daje możliwość zmiany ustawień plików cookies. Poniżej przedstawiamy informacje, jak dokonać zmiany ustawień plików cookies w najbardziej popularnych i najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

 • Mozilla Firefox – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje kliknięcie – bądź nie – w pozycję „Akceptuj ciasteczka” / Więcej informacji – Mozilla Firefox
 • Internet EXPLORER 6.0 I 7.0 – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Blokuj wszystkie cookies. / Więcej informacji Internet Explorer
 • Google Chrome – z menu przeglądarki (w prawym górnym rogu) wybieramy: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki Cookie zmieniamy następujące ustawienia plików cookie:

– Usuwanie plików cookie,
– Domyślne blokowanie plików cookie,
– Domyślne zezwalanie na pliki cookie,
– Domyślne zachowywanie plików cookie i dalszych stron do zamknięcia przeglądarki,
– Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen.

 • Opera – z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O plikach cookie decyduje zaznaczenie, bądź nie pozycji Ciasteczka.
 • Telefony komórkowe – po otwarciu Internetu wybieramy Ustawienia > Prywatność > Ustawienia cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywane na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia oraz trwale usunąć pliki już zapisane. Administrator oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników.

8. Zabezpieczenie danych osobowych.

Solservice Group Sp. z o.o., gwarantuje ochronę prywatności i danych osobowych Użytkowników Strony, stosownie do oświadczeń składanych przy wprowadzaniu danych osobowych, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 t.j. ), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nadto zbierane są informacje dotyczące statystyk Strony, a ich zbieranie i wykorzystywanie odbywa się w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności, w zgodzie z prawem.